Telefony pomocowe w trakcie epidemii koronawirusa

30/03/2020

Telefony pomocowe w trakcie epidemii koronawirusa

Pomoc zakupowa dla Seniorów
Z pomocą w załatwianiu zakupów, wykupie recept pomogą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) oraz wolontariusze, w tym partnerzy z lokalnych sklepów. Seniorze potrzebujesz pomocy zadzwoń: 71 33 47 233.
Działamy tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy zachować ostrożność. To na pewno nie osoba z GOPS.

Ruszył telefon dla osób w kwarantannie
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich uruchomił specjalny telefon dla mieszkańców przebywających w domowej kwarantannie. Dzwoniąc pod numer telefonu 71 390 71 56 (w godzinach pracy urzędu) osoby pod nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych otrzymają pomoc i dowiedzą się, jak organizować życie w czasie przymusowego przebywania w domu.

Pomoc psychologiczna
W związku z koronawirusem od 1 kwietnia 2020 r. oferujemy telefoniczną pomoc psychologiczną. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny. Dyżury psychologa pod numerem telefonu 71 390 51 78* (poniedziałek: 11-16; wtorek: 10-16; środa: 11-17; czwartek i piątek: 10-18).

*INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Z administratorem można skontaktować się:  telefonicznie - 71 390 72 10
 pisemnie – sekretariat@katywroclawskie.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
 telefonicznie – 513 850 227;
 pisemnie – rodo@katywroclawskie.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są lub będą:
 w celu przyjęcia zgłoszenia na podstawie zgody zgłaszającego;
 w celu przekazania właściwemu organowi na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art. 65);
 w celu udzielenia różnych form pomocy na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii danych osobowych:
 dane identyfikacyjne;
 adres pobytu;
 telefon kontaktowy;
 informacje o zdrowiu;
 informacje dotyczące kontaktu z ewentualnym zarażonym;
 informacje dotyczące zakresu pomocy.
WYMAGANIA I KONSEKWENCJE
Podanie danych osobowych w celu udzielania pomocy nie jest obowiązkowe ale niezbędne do realizacji celu.
Podanie danych osobowych w celu przekazania właściwemu organowi jest obowiązkowe, ewentualne konsekwencje wynikają z odrębnych przepisów.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskiwane mogą być od osoby fizycznej, której dane dotyczą ale także od innych osób fizycznych lub organów.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych mogą być:
 organy właściwe ze względu na charakter sprawy;
 wolontariusze;
 pracownicy pomocy społecznej;
 pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
 fundacje, darczyńcy.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia udzielania pomocy a w innych przypadkach zgodnie z instrukcjami archiwalnymi.
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługujące prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą:
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia pomocy;
 prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu oraz do kopii danych osobowych;
 prawo do sprostowania własnych danych osobowych jeżeli są niepoprawne lub niekompletne;
 w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia danych osobowych;
 w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania;
 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyny związanej ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Autor: 
Weronika Szwaj