Weź dotację i pozbądź się kopciucha!

20/02/2024

Weź dotację i pozbądź się kopciucha!

Na podstawie § 9 Uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały antysmogowej informujemy, że:

- od 1 lipca 2024 r. nastąpi zakaz użytkowania “kopciuchów”, czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają standardów emisyjnych minimum 3 klasy.

- od 1 lipca 2028 r. nastąpi zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4.

W celu ułatwienia mieszkańcom wypełnienia tego obowiązku uruchomione zostały dotacje do wymiany ogrzewania z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie, z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Program Priorytetowy Czyste Powietrze lub Ciepłe Mieszkanie oraz z Powiatu Wrocławskiego.

Nie czekaj, już teraz skorzystaj z wybranej dotacji i wymień swój stary piec na nowe, ekologiczne źródło ogrzewania!


Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji dostępne są:

- na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.eboi.katywroclawskie.pl

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, pok. 25a,

- w Biurze Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich i w Smolcu

- na stronach WFOŚiGW oraz Powiatu Wrocławskiego.

 


1. Dotacja z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie do wymiany ogrzewania

Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany ogrzewania.

W ramach dotacji można uzyskać wsparcie finansowe obejmujące demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, zakup i montaż grzejników, zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji grzewczej i instalacji odprowadzania spalin, związanej z nowym źródłem ogrzewania.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, ale nie więcej niż:

- 7 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny,

- 2 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny dla wspólnot mieszkaniowych wyposażonych w jedną kotłownię (z jednym źródłem ciepła).

Formularze wniosku i zgłoszenia zakończenia realizacji zadania znajdą Państwo klikając w link: eboi.katywroclawskie.pl


 2. Dofinansowanie z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie mogą ubiegać się o dofinansowania do montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Dotację do montażu paneli fotowoltaicznych można uzyskać jedynie przy jednoczesnej wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym, na nowe ekologiczne źródło ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła.

W ramach dotacji można uzyskać wsparcie finansowe obejmujące zakup i montaż odnawialnego źródła energii oraz zakup i montaż grzejników do systemu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, ale nie więcej niż 3 000,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w link: eboi.katywroclawskie.pl


3. Program Priorytetowy Czyste Powietrze - dotacja z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo klikając w link: wfosigw.wroclaw.pl


 4. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - dotacja z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program "Ciepłe Mieszkanie" ma trzy części:

- Pierwsza część skierowana jest do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Takim właścicielom mieszkań przysługuje podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

- Z drugiej części programu skorzystać mogą właściciele mieszkań, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2342 zł. Bezzwrotna dotacja dla tej grupy wynosi do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).

- Trzecia grupa beneficjentów to właściciele mieszkań, gdzie dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa - do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach programu, Gmina podpisze umowy o dofinansowanie z mieszkańcami na realizację zadania zgodnego z zapisami programu

Dotacje przeznaczone będą na wymianę pieców węglowych na kondensacyjne kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, na ogrzewanie elektryczne bądź pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze, albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Wsparcie będzie można przeznaczyć także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła) a także wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i dokumentację projektową. Wypłata dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez Gminę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Formularze wniosku o dofinansowanie i płatność dostępne na stronie internetowej: https://www.katywroclawskie.pl/pl/page/cieple-mieszkanie .


5. Dotacja z Powiatu Wrocławskiego

Ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania i nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację. Ostateczny termin wykonania inwestycji ustala się do dnia 15 listopada 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać klikając w link: powiatwroclawski.pl

____________________________________________________________

Gdzie składać wnioski:

• W przypadku dotacji z budżetu gminy i Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
• W przypadku Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" wnioski składane są za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl
• W przypadku dotacji z Powiatu Wrocławskiego wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 30 stycznia 2024 roku na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Autor: 
Anna Sowa