Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I”

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I”

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I”.

 

71.24.70.00 - 1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71.52.00.00 - 9 Usługi nadzoru budowlanego

71.54.10.00 - 2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

71.63.00.00 - 3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

 

Gmina Kąty Wrocławskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I”.

Inspektor Nadzoru będzie pełnił nadzór inwestorski w pełnym zakresie nad realizacją w/w zadania obejmującego całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, melioracje wodne oraz elektrycznej.

Zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę robót obejmuje:

a)    Roboty porządkowe – przygotowanie terenu do prowadzenia prac rewaloryzacyjnych, usunięcie ziemi, kamieni, starych elementów architektury, karczowanie drzewek;

b)   Ścieżki i utwardzenia – remont istniejących i budowa nowych ścieżek parkowych, utwardzenia placów, urządzenia w strefie seniora;

c)    Siedziska terenowe

d)   Montaż małej architektury – ławek parkowych, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, rzeźb, pergoli parkowych

e)    Wiaty na rowery, tablice informacyjne, psie pakiety, poidełka, schody terenowe, kraty ochronne na drzewo, punkt widokowy, słupki betonowe dystansowe, altany parkowe

f)    Montaż samoczyszczącej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych podłączonej do sieci wodnej i energetycznej z montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości

g)    Ogrodzenie – przebudowa istniejącego wejścia do parku i ogrodzenia

h)   Stanowiska rekreacyjne – urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci,

i)Remont linii brzegowej i przepustów, wykonanie mostków,

j)Oświetlenie na terenie parku wraz z budową wewnętrznej instalacji zasilającej;

k)   Nasadzenia i rekultywacja powierzchni zielonych, nowe nasadzenia i cięcia pielęgnacyjne drzew,

l)Utylizacja odpadów – wywóz odpadów z placu budowy

m) Zarybienie stawu – odtworzenie stawów hodowlanych,  w tym karpia, karasia

Dokumentacja projektowa zawiera większy zakres niż zakres prac przewidzianych w przedmiocie zamówienia. Z zakresu przedmiotowej dokumentacji należy wyłączyć: lapidarium, linarium tj. plac + zabawki;  teren zagospodarowania boisk wraz z dojazdem i parkingiem, oświetleniem i małą architekturą;  teren zagospodarowania przy budynku komunalnym wraz z samym budynkiem, parkingiem oraz mała architekturą;  siłownia tzn. plac wraz z urządzeniami, oraz budowa nowego ogrodzenia.

Inspektor Nadzoru w ramach umowy zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadających ważne zaświadczenia o przynależności właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Inspektor nadzorujący budowę powinien posiadać:

1. osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa.

- co najmniej 3-letnią praktykę zawodową przy nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie placu z nawierzchni bezpiecznej o powierzchni min. 500 m2 jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

- co najmniej 3-letnią praktykę zawodową przy nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub remoncie dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego, lub samochodowego o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni min. 500 m2 jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

2. osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa.

- co najmniej 3-letnią praktykę zawodową przy nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej jednym zadaniem polegającym na budowie oświetlenia drogowego lub parkowego o długości linii kablowej doziemnej co najmniej 300 m jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

       3. osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności melioracje wodne:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności melioracje wodne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa.

- co najmniej 3-letnią praktykę zawodową przy nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej jednym zadaniem polegającym na konserwacji rowów melioracyjnych o długości min.300 m jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

4. osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa.

Inspektor nadzoru w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej powinien posiadać  co najmniej 18-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach kierowania lub nadzorowania budowy.

Prosimy o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

W czasie trwania budowy Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do sprawowania kontroli jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników. Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należał pełny zakres czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Inspektor Nadzoru zobowiąże się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor Nadzoru dokona kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzi swoją obecność i dokona czynności stosownym zapisem.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych obowiązkiem Inspektora Nadzoru będzie sprawdzenie faktycznie wykonanych robót w oparciu o protokół konieczności i zatwierdzony kosztorys na te prace oraz sprawdzenie prawidłowości ich rozliczenia - bez odrębnego wynagrodzenia.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji.

Planowany umowny termin zakończenia robót przez Wykonawcę robót: 30.09.2019 r.

Prosimy o podanie wartości brutto (słownie zł:.......).

Ofertę prosimy złożyć do 17.10.2019 drogą mailową lub pocztą.

 

 

W załączeniu:

  1. mapa PZT parku w Zabrodziu
  2. projekt umowy

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.            Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)            Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

telefon: +48 71 390 72 23

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl

2.            Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1)            realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy);

2)            prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie dane przechowywane będą przez okres 6 lat;

3)            ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po którym przedawnią się roszczenia;

4)            tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym przedawnią się roszczenia;

3.            Państwa dane przekazujemy:

1)            Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

2)            Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a)            Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,

3)            Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a)            Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b)            Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

4.            Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych:

1)            prawo do żądania dostępu do danych osobowych,

2)            prawo do sprostowania danych osobowych,

3)            prawo usunięcia danych,

4)            prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5)            prawo do przenoszenia danych

5.            Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.            Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

7.            Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

8.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.

9.            Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO).

Data publikacji: 
09/10/2018 - 15:16
Autor:
Czesław Stec
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?