Zapytanie ofertowe na realizację zadania: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie"

23/05/2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie"

Kąty Wrocławskie, 22 maja 2023 r.

Znak sprawy: OSIR.6232.10.2023

Numer pisma: OSIR.6232.10.2023/1

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:

demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie.”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kąty Wrocławskie”. Wykaz nieruchomości, z których nastąpi usunięcie wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

            a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie w ilości: 34,11 Mg.

W ramach prac wykonane zostaną:

- demontaż, zbieranie i pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

            b) zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w ilości: 17,89 Mg.

W ramach prac wykonane zostaną:

- zbieranie i pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsc unieszkodliwienia,

- rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

 1. Demontaż, odbiór, pakowanie, załadunek i wywóz odpadów ma nastąpić przy użyciu własnych specjalistycznych maszyn, urządzeń, pojazdów Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2147) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
 1. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić:

- sporządzenie planu pracy (harmonogramu realizacji zamówienia) i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,

- zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania usługi, o której mowa w punkcie 1, z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin wykonania prac powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 08.09.2023 r.

- wykonanie fotografii zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest lub wykonanie fotografii budynku przed demontażem i po demontażu wyrobów zawierających azbest, (dokumentacja fotograficzna),

- nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych usług i zabezpieczenia terenu posesji, z której usuwane są wyroby zawierające azbest,

- uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi oraz ewentualną wypłatą odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi lub prac z nią związanych,

- koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół odbioru zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg (według wzoru, który jest załącznikiem do projektu umowy),

- Wykonawca dostarcza potwierdzenie przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu),

- po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w m2 i w Mg) oraz protokoły  odbioru  odpadów pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą, zgodnie z przekazanym wykazem nieruchomości w momencie podpisania umowy na realizację zadania,

- przekazanie odpadów do unieszkodliwienia musi odbywać się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),

- na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące  pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami,

- przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa,

- zadanie będzie wspófinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 1. Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przyszły wykonawca:
 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Na potwierdzenie uprawnień Wykonawca musi przedłożyć aktualne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., poz. 649 z późn. zm.), na wykonanie prac na danym terenie i transport odpadów zawierających azbest. Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest,
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Cena - waga 100 %

Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ważną ofertę.
 3. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym.
 4. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, być podpisane przez oferenta w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką).
 5. Ceny w niej podane muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 6. W cenę oferty należy wliczyć:

a) wartość usługi obejmującej cały zakres zamówienia określony w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług,

c) inne koszty o ile oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2023 r. w siedzibie Zamawiającego lub przesłać w tym terminie za pomocą operatora pocztowego na adres siedziby Gminy Kąty Wrocławskie, tj. Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.
 2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wyżej wskazanym terminie, nieczytelna lub niekompletna nie będzie rozpatrywana.
 1. Termin realizacji zamówienia:
 1. Przewidziany termin realizacji zadania do dnia 08 września 2023 r.
 1. Informacje dodatkowe:
  1. Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac.
  2. Prace muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny.
  4. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, telefonicznie lub poprzez adres e-mail.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

 1. Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania:
 1. Aneta Słoniowska, tel. 71 390 72 08, e-mail ochrona@katywroclawskie.pl
 2. Magdalena Matysek, tel. 71 390 71 51,  e-mail ochrona@katywroclawskie.pl
 3. Agnieszka Pacyna, tel. 71 390 51 76, e-mail ochrona@katywroclawskie.pl
 1. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. PDF DOCX
 2. Załącznik nr 2 – wykaz miejsc prowadzenia prac w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest. PDF DOCX
 3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac związanych z usuwanie wyrobów zawierających azbest. PDF DOCX
 4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. PDF DOCX
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o przeszkoleniu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. PDF DOCX
 6. Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Autor: 
Piotr Krzuszcz