Zarządzenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Transportowego

30/08/2022

Zarządzenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Transportowego

ZARZĄDZENIE NR 1191/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.06.2015r. Nr IX /78/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r.,  poz. 3059) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie, zwanego dalej planem transportowym i zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii, wniosków i propozycji do zaprezentowanego projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 2. 1. Przeprowadzić w dniach od 6 września 2022r. do 17 października 2022r. konsultacje społeczne poprzez wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty z dopiskiem „konsultacje społeczne” w terminie wskazanym powyżej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przy ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl  .
3. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (www.katywroclawskie.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor: 
Iwona Budych