Zmiany w odbiorze odpadów w 2023 roku

23/12/2022

Zmiany w odbiorze odpadów w 2023 roku

Od dnia 1 stycznia 2023 r. zmianie ulega opłata za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy. Nowa stawka będzie wynosić 35 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – stawka podwyższonej opłaty wynosić będzie 70 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Z czego wynika wzrost opłat?

Gmina Kąty Wrocławskie, podobnie jak i inne samorządy, zmuszona została do zweryfikowania wysokości opłaty pobieranej za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców. Podjęta została decyzja o zmianie stawki, a Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.11.2022 r. została ona zwiększona od dnia 1 stycznia 2023 r.do 35 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – stawka podwyższonej opłaty wynosić będzie 70 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Wynika to z konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów odbioru opadów.

Wysoki koszt utrzymania systemu zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie wzrost cen za ich odbiór, to składowa wielu czynników. Przede wszystkim pośrednią, ale kluczową przyczyną rosnących opłat jest sytuacja wojenna w Ukrainie i związany z nią kryzys paliwowy. Rosnąca inflacja oraz drożejące ceny paliw i energii elektrycznej, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej determinują wzrost cen świadczonych usług. Dodatkowo zwiększeniu uległa również wysokość płacy minimalnej, a co za tym idzie zwiększone zostały koszty pracy. Wszystko to sprawia, że startujące w przetargach firmy odbierające odpady, wyznaczają coraz wyższe stawki za każdą tonę odebranych odpadów.

W Gminie Kąty Wrocławskie przeprowadzone zostały dwa przetargi na obsługę tego zadania w 2023 r., do których zgłosiły się tylko dwie firmy. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na propozycje cenowe znacznie przekraczające możliwości budżetowe gminy. Ostatecznie wybrana oferta była blisko o 20% niższa w stosunku do drugiego oferenta, mimo to zaproponowane stawki są wyższe o prawie 100% w stosunku do cen z obecnego roku, a w przypadku niektórych frakcji nawet dwukrotnie wyższe.   

Poniższy wykres prezentuje wzrost stawek za odbiór i utylizację odpadów w poszczególnych frakcjach w 2023 r. w stosunku do roku obecnego.

W przeciągu ostatniego roku w przypadku odpadów zmieszanych kwota ta wzrosła o blisko 400 zł za tonę, a w przypadku odpadów biodegradowalnych prawie 450 zł za tonę. Biorąc pod uwagę, że są to dwie frakcje, które w naszej gminie generują największy tonaż, na poziomie ok. 80% wszystkich odbieranych „śmieci”, mocno podnosi  to koszt całościowy usługi związanej z wywozem odpadów.

Należy wziąć też pod uwagę, że stale wzrasta ilość ton odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Jest to niepokojąca tendencja, która bardzo mocno wpływa na zwiększenie ostatecznej ceny. W stosunku do roku 2019 w przypadku niektórych frakcji jest to zwyżka nawet o ponad 100%. Nadal mamy też bardzo duży odsetek „śmieci” zmieszanych, a te które są segregowane, nie są dzielone poprawnie. W konsekwencji może to spowodować nałożenie na gminę kar wynikających z niewypełniania unijnych dyrektyw.

Dlatego też tak ważne jest stawianie na edukację i zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie właściwej segregacji odpadów – chodzi tu zarówno o zmniejszenie masy odpadów zamieszanych, wcielanie w życie idei zero-waste i recyklingu, ale również podnoszenie jakości tej segregacji. W ten sposób zmniejszy się ilość ton kosztochłonnych odpadów zmieszanych, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie to na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców.

Działaniami podejmowanymi w tym zakresie jest prowadzona przez Gminę akcja edukacyjno-informacyjna „OdZYSKUJĘ, bo segreguję”. W przyszłym roku firma Alba w ramach umowy na obsługę odbioru odpadów, przeprowadzi również szereg warsztatów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. Celem warsztatów jest edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami i wyrobienie właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. W ramach warsztatów prowadzone będą również zajęcia z upcyklingu, w przystępny sposób pokazujące, co można uzyskać i stworzyć z odpadów komunalnych.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają również szereg materiałów edukacyjnych, które będą mogli zabrać do domu, w tym m.in. praktyczne książeczki o segregacji odpadów komunalnych, zawierające informacje, jakich odpadów nie wolno wrzucać do przydomowych pojemników, z podziałem na rodzaj frakcji i z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Edukacja jest niezbędna do tworzenia pozytywnych postaw i budowania świadomości proekologicznej, dlatego też warto na nią stawić już od najmłodszych lat.

Więcej informacji o nowych zasadach odbioru odpadów w 2023 roku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej eko.katywroclawskie.com.pl
Na bieżąco aktualizowane będą rownież podstrony: 

ZMIANY PSZOK
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Autor: 
Monika Makowska