ZOJO poszukuje pracownika

14/09/2021

ZOJO poszukuje pracownika

DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W KĄTACH WROCŁAWSKICH

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

DS. KSIĘGOWOŚCI

nazwa stanowiska pracy

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony/ PEŁNY ETAT

rodzaj i okres trwania umowy/wymiar czasu pracy

 

1.    Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy:

a)    obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282),

b)   znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

c)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)    wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek finanse i rachunkowość oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,

f)    znajomość zagadnień finansowych, bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy
o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo oświatowe oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie finansów,

g)   umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy oraz ustalania priorytetów,

h)   umiejętność pracy pod presją czasu,

i)     umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dokładność, terminowość, odpowiedzialność.


2.    Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

a)    ukończone kursy z zakresu księgowości,

b)   doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku ds. księgowości,

c)    umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office.


3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie wydatków i dochodów jednostek obsługiwanych przez ZOJO,

b)   miesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, wydatków z kosztami,

c)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym,

d)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e)    prowadzenie i ciągłe aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo- księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji,

f)    sporządzanie zestawień obrotów i sald na koniec każdego miesiąca,

g)   sporządzanie zestawień obrotów i sald dzienników częściowych grupujących zdarzenia wg ich rodzajów na koniec każdego miesiąca,

h)   analizowanie i przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych,

i)     przekazywanie na bieżąco informacji do jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych,

j)     wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z kwalifikacjami, umiejętnościami, kompetencjami
i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.


4.    Informacja o warunkach pracy:

a)    Miejsce wykonywania pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich,
z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 4 w Kątach Wrocławskich,

b)   Praca o charakterze administracyjno-biurowym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy,

c)    Praca na cały etat,

d)   Umowa o pracę na czas nieokreślony, poprzedzona umową na czas określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w samorządzie, zatrudniony będzie na czas określony w celu odbycia służby przygotowawczej,

e)    Budynek parterowy nie wymagający podjazdu i windy. W budynku ciągi komunikacyjne
o odpowiednich szerokościach. Drzwi do pomieszczenia umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Brak swobody poruszania się wózkiem inwalidzkim w pomieszczeniach biurowych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.


5.    Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie: wyniósł poniżej 6%.

     (informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;)


6.    Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)   życiorys (CV),

c)    kwestionariusz osobowy oraz Formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

d)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

e)    kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,

f)    pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu
z pełni praw publicznych *,

g)   pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

h)   pisemne oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie*,

i)     kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku pierwszeństwa przy zatrudnianiu tj. przy wskaźniku  poniżej 6% zatrudnienia pracowników w ZOJO),

j)     oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych*,

k)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych*,

l)     kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego).

Wszystkie oświadczenia, zgoda, list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz formularz dla osób ubiegających się o zatrudnienie powinny być podpisane własnoręcznie, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty kandydata, który został wybrany dołącza się do akt osobowych. Złożonych dokumentów aplikacyjnych ZOJO nie zwraca. Aplikacje niewykorzystane zostaną zniszczone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich lub pocztą elektroniczną na adres zojo@katywroclawskie.pl  

lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości

w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu do ZOJO.

Dokumenty aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich dokumenty aplikacyjne spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zojo.katywroclawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

 

* wg wzoru znajdującego się na stronie BIP ZOJO: www.bip.zojo.katywroclawskie.plKLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez: e-mail korzuch@infoic.pl
lub poniżej podany adres siedziby Zespołu:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

telefon +48 71 3347200

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (zgoda).

Maksymalny okres przetwarzania danych:

dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca po przeprowadzeniu naboru, a następnie w ograniczonym zakresie w celach archiwalnych przez okres 25 lat.

Państwa dane przekazujemy:

  • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa - jednostki kontrolujące.
  • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną;

Przekazanie danych jest dobrowolne.

Informacja o prawach przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody)

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie:     www.bip.zojo.katywroclawskie.pl


Autor: 
Weronika Szwaj