Czystsze powietrze - Dolny Śląsk bez smogu

Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie uchwała NR XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnosląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (publikacja Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 8 grudnia 2017 r., poz. 5155). Najważniejsze elementy uchwały:

1. Obowiązuje każdego kto użytkuje instalację, nie tylko tego kto ma tytuł prawny (jest właścicielem instalacji).

2. W instalacjach zakazuje stosowana najgorszej jakości paliw stałych:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
  • biomasy stałej 9drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

3. Dla wprowadzanych ograniczeń uchwała wprowadza okresy przejściowe:

  • od dnia 1 lipca 2018 r. wszystkie nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie,
  • od dnia 1 lipca 2024 r. zakaz użytkowania instalacji tzw. "kopciuchów" czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy,
  • od dnia 1 lipca 2028 r. zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4, tzn. węglem i drewnem palimy TYLKO w instalacjach minimum 5 klasy.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Instytutu Rozwoju Terytorialnego www.irt.wroc.pl