Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie


Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

telefon: +48 71 390 71 46

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl


Które dane należy nam podać?

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych jest różny w zależności od tego, dla jakiego celu są one wykorzystywane.


W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskujemy na podstawie i przetwarzany w następujących celach:

1. Zgoda osoby której dane dotyczą (podstawa prawna art.6 ust.1 a) RODO) np.

a) Realizacja zamówionej usługi Newsletter.

b) Udział w organizowanych przez Administratora konkursach.

2. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 b) RODO) np.

a) Umowy udzielenia dofinansowania.

b) Umowy dzierżawy.

3. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art.6 ust.1 c) RODO) np.:

a) Realizacja ustawowych zadań urzędu określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawnych regulujących zadania własne i zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

b) Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

4. W naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna art.6 ust.1 f) RODO ) np.:

a) Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów oraz mienia.

b) Ustalania obrony i dochodzenia roszczeń.

c) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

d) Wsparcia obsługi, w tym poprzez przyjmowanie zgłoszeń o awariach.


Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy ?

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

- klientów,

- osób związanych z nami umowami,

- osób zamawiających usługę Newsletter

- osób przebywających na terenie Administratora Danych

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług i realizacji zadań.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.


Komu przekazujemy Państwa dane ?

Państwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartych umów powierzenia w tym :

-  Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu w tym :

-  Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

-  Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

 

Sprzeciw i inne przysługujące Państwu uprawnienia w odniesieniu do Państwa danych osobowych

Zgodnie z przepisami możecie Państwo  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

- wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego,

- wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący Państwa danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych,

- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

- przeniesienie danych do innego administratora danych.

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Więcej o powyższych prawach znajdziesz w zakładce Uprawnienia.


Zgoda

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody mogą Państwo udzieloną nam zgodę w każdej chwili wycofać, a wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) .


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy wobec Państwa danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Obowiązek informacyjny

Klienci urzędu - obowiązek informacyjny [PDF, 440kB]

Monitoring - obowiązek informacyjny [PDF, 433kB]

Newsletter - obowiązek informacyjny [PDF, 436kB]

Dowody Osobiste - Obowiązek Informacyjny [PDF, 344kB]

Ewidencja Ludności - Obowiązek Informacyjny [PDF, 359kB]

Urząd Stanu Cywilnego - Obowiązek Informacyjny [PDF, 350kB]

Umowa i zamówienia - Obowiązek Informacyjny [PDF, 444kB]

Zamówienia publiczne - Obowiązek Informacyjny [PDF, 444kB]

ZFSS - Obowiązek Informacyjny [PDF, 438kB]

Rekrutacja - Obowiązek Informacyjny [PDF, 421kB]

Stażysci - Obowiązek Informacyjny [PDF, 423kB]