Program „Drogi dla Natury” w gminie Kąty Wrocławskie

Głównym celem ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską Fundację EkoRozwoju, jest powstrzymanie zaniku zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, w tym szczególnie, wiekowych nasadzeń drzew owocowych, lip i dębów, które stanowią charakterystyczny element dolnośląskiego krajobrazu. Podstawą działania programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych z administracją publiczną – samorządami i zarządami dróg.

W latach 2010-2012 organizacje uczestniczące w programie posadziły ponad 30 000 drzew przydrożnych. Nasadzenia przeprowadzane były w partnerstwie z 55 zarządcami dróg, w tym również z gminą Kąty Wrocławskie oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. W wielu wypadkach nowe nasadzenia pojawiły się w miejscach dawnych alei topolowych, które ze względu na swoją krótkowieczność, a także kruche konary są sukcesywnie wycinane.

Od 2012 roku program „Drogi dla Natury” w główniej mierze poświęcony został edukacji urzędników i drogowców w zakresie: zarządzania drzewostanem na terenie gminy, oceny stanu zdrowotnego drzew oraz ich właściwej pielęgnacji. Do roku 2016 szkolenia obejmą łącznie w 90 gmin. Działania na poziomie lokalnym są wspierane przez tworzenie ogólnopolskiej sieci osób zaangażowanych w ochronę drzew. Na terenie Dolnego Śląska Fundacja EkoRozwoju podjęła współpracę z kilkoma gminami, w tym z gminą Kąty Wrocławskie.

Dla każdej z tych gmin opracowane zostaną programy zadrzewieniowe, których głównym celem jest oszacowanie wartości przyrodniczej poszczególnych alei, wytypowanie miejsc szczególnie cennych drzew oraz takich, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Podstawę tego opracowania stanowi ogólna inwentaryzacja zadrzewień w gminie. Mimo wciąż trwających przeglądów alei, już teraz można stwierdzić niezwykłe bogactwo alej w gminie Kąty Wrocławskie. Wiele zbadanych alei stanowi siedlisko chronionych owadów – kwietnicy okazałej, pachnicy dębowej oraz kozioroga dębosza, który niestety niszczy tutejsze piękne aleje dębowe. To właśnie na jednej z zasiedlonych przez kozioroga alei jesienią br. zostaną przeprowadzone profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne, poprzedzone specjalistycznym badaniem statyki. Obecne osiągnięcia techniczne umożliwiają bowiem z dużym prawdopodobieństwem określić wytrzymałość danego drzewa na najsilniejsze nawet podmuchy wiatru. Jesienią  przeprowadzone zostaną również ciekawe zajęcia dla uczniów i nauczycieli, a także spotkania z mieszkańcami. Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń w trakcie trwania projektu, a także aktywnego włączenia się w realizację projektu.

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie www.aleje.org.pl