Regulamin

Załącznik
do Zarządzenia Nr 483/2012

Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

z dnia 20 lipca 2012 r.

REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
www.katywroclawskie.pl

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.katywroclawskie.pl stworzonej dla potrzeb Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
2. Celem Miejskiego Portalu Internetowego (MPI) jest publikowanie aktualnych materiałów dotyczących w głównej mierze Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i podległych jednostek oraz istotnych dla mieszkańców wydarzeń. Portal Internetowy www.katywroclawskie.pl ma charakter informacyjno-promocyjny.
3. Każdy użytkownik, który korzysta z Miejskiego Portalu Internetowego, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
4. Za prowadzenie Miejskiego Portalu Internetowego odpowiadają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznaczeni przez Burmistrza Miasta. Funkcję redaktora, administratora i moderatora Portalu Internetowego pełni Redakcja Miejskiego Portalu Internetowego.
5. Za sprawy związane z funkcjonowaniem Portalu Internetowego od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy odpowiadający za sprawy informatyczne w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

ROZDZIAŁ II.
ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW NA MIEJSKIM PORTALU INTERNETOWYM

1. Na stronie internetowej zamieszczane są materiały, przekazywane przez:
1) wydziały, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
2) jednostki organizacyjne Gminy Kąty Wrocławskie,
3) organizacje pozarządowe.
2. Na stronie internetowej mogą zamieszczać także materiały osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Ocena technicznych możliwości zamieszczenia materiałów i banerów przekazanych Portalowi Internetowemu przez osoby, o których mowa w rozdziale II ust. 2 należy do Redakcji Portalu Internetowego.
4. Urząd Miasta może publikować nieodpłatnie banery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących), którzy za zgodą Burmistrza mogą korzystać z herbu Urzędu Miasta i Gminy i/lub stylu, wspólnej marki. Korzystając z baneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
5. Urząd Miasta i Gminy nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Urzędu Miasta i Gminy, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
6. Urząd Miasta i Gminy nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. Urząd Miasta i Gminy nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Urzędem Miasta i Gminy.
7. Redakcja Miejskiego Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia materiałów na www.katywroclawskie.pl bez podawania przyczyny. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Burmistrzem Miasta i Gminy.
8. Przekazane materiały powinny zawierać możliwy do skopiowania tekst w formatach plików: MS Word, dokument tekstowy Open Office, zwykły plik tekstowy.
9. Redakcja Miejskiego Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji wszystkich nadesłanych materiałów.
10. Redakcja Miejskiego Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych).
11. Wydziałom/jednostkom i osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo wglądu, korekty lub wycofania informacji z MPI, przy czym:
1) wydziały Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, jednostki organizacyjne zobowiązane są do okresowej korekty (raz na kwartał) informacji i przesłania informacji o zgodności danych,
2) wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych Wydziałów, zwłaszcza zmiany osobowe i teleadresowe, powinny być przekazywane na bieżąco do Redakcji Miejskiego Portalu Internetowego.
12. Warunkiem zamieszczenia informacji i zdjęć na MPI jest wypełnienie Wniosku o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl w przypadku jednorazowego zamieszczenia informacji lub Wniosku o stałą współpracę z Miejskim Portalem Internetowym www.katywroclawskie.pl i złożenie go do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
13. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 12, zwolnione są: wydziały, samodzielne stanowiska, jednostki organizacyjne miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz organizacje pozarządowe.
14. Informacje przeznaczone do publikacji wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesłać
w formie elektronicznej na adres: or@katywroclawskie.pl lub przynieść osobiście do Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

ROZDZIAŁ III.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Podrozdział I
Odpowiedzialność właściciela Portalu Internetowego

1.Redakcja Miejskiego Portalu Internetowego dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w MPI były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja MPI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
2.Ryzyko i koszt związany z korzystaniem z MPI ponosi wyłącznie Użytkownik.
3.Urząd Miasta i Gminy nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
4.Urząd Miasta i Gminy nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.
5.Urząd Miasta i Gminy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Urzędu Miasta i Gminy.
6.Redakcja MPI nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych osób nadsyłających informacje do publikacji chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tychże osób lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7.Redakcja MPI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.
8.Redakcja MPI nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do MPI i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
9.Redakcja MPI zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
10.Redakcja MPI ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości MPI, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.
11.W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Urzędu Miasta i Gminy, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Urząd Miasta i Gminy podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
12.Redakcja MPI ma prawo do wstrzymania w każdej chwili udostępniania MPI bez podania przyczyn.
13.Publikowane w MPI treści są wyrazem opinii i poglądów ich autorów. Redakcja MPI nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w MPI przez Użytkowników.
14.Redakcja MPI informuje Użytkowników, że nie będą zamieszczane w MPI treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym Redakcji MPI, a także niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Podrozdział II
Odpowiedzialność użytkownika

1.Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.
2.Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3.Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4.Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
5.Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Urzędowi Miasta i Gminy, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
6.Ruch w serwisie jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
7.Użytkownik zobowiązuje się do:
a) nie wykorzystywania serwisu do działań niezgodnych z prawem,
b) nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
c) nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste
d) nie wykorzystywania serwisu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
e) nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników serwisu.
8. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa dostępu do serwisu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych w serwisie,
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
d) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
9. Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci, po analizie jego działania w sieci.
10. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

ROZDZIAŁ IV.
PRAWA AUTORSKIE


1. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone w MPI są objęte prawami autorskimi przysługującymi Redakcji MPI. Teksty autorskie zamieszczone na MPI objęte są prawami autorskimi ich twórców, co nie wyłącza prawa Redakcji MPI do ich publikacji w zakresie i za zgodą Autora.
2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna MPI.
3. Użytkownicy MPI mogą korzystać: z treści newsów (aktualności) zamieszczonych w MPI tylko do celów niekomercyjnych za podaniem ich źródła.
4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w MPI wykraczające poza niekomercyjny użytek, wymaga zgody Redakcji MPI i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie.
5. Użytkownicy, którzy zamieszczają materiały w MPI zgadzają się tym samym na korzystanie z nich do celów niekomercyjnych.

ROZDZIAŁ V.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Oznacza to, że Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego stronę www.katywroclawskie.pl. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia w każdej chwili.
2. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na MPI. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Redakcja MPI nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników MPI i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Korzystanie z MPI – za wyjątkiem informacji niezbędnych przy wypełnianiu wniosku – nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację.
5. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w MPI narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu niektórych swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na MPI, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających MPI i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.
6. Dane zebrane podczas wizyty na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl nie będą udostępnianie innym podmiotom. Bazy danych w których gromadzone są dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opublikowane w Miejskim Portalu Internetowym informacje będą usuwane gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja MPI postanowi inaczej.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik, który korzysta z Miejskiego Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.
4. Przepisy Regulaminu odnoszące się do Użytkowników, dotyczą również Partnerów (firm współpracujących) z Urzędem Miasta i Gminy, korzystających z Portalu Internetowego.
5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie portalu www.katywroclawskie.pl
6. Regulamin zostanie przekazany wszystkim Wydziałom Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, jednostkom organizacyjnym miasta, a także zamieszczony na stronie www.katywroclawskie.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki:
1. Wniosek o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl.
2. Wniosek o stałą współpracę z Miejskim Portalem Internetowym www.katywroclawskie.pl