Dodatek osłonowy

13/01/2022

Dodatek osłonowy

Informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  (Dz. U. z 2022r. poz. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich będzie realizatorem niniejszej ustawy na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wyższa kwota dofinansowania obowiązuje w przypadku, gdy główne żródło ogrzewania gospodarstwa domowego stanowi kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i zostały wpisane do centralnej  ewidencji emisyjności budynków (o wpisanie do ewidencji należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Kątach Wrocławskich).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie
wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - osobiście, przez bank lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony podpisem kwalifikowanym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Dodatek osłonowy to świadczenie JEDNORAZOWE wypłacane w 1 lub 2 transzach ( w zależności od terminu złożenia wniosku) w terminie do 31 marca 2022r. i do dnia 2 grudnia 2022r.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone:

- do 31 stycznia 2022r. będą wypłacane w 2 transzach ( do 31 marca 2022 i do dnia 02 grudnia 2022r. ),

- od 01 lutego 2022 do 31 marca 2022 będą wypłacane w 1 transzy,

- od 1 kwietnia do 31 sierpnia będą wypłacane w 2 transzach,

- od 1wrzesnia do 31 października będą wypłacane w 1 transzy.

PRZYPOMINAMY!

O konieczności złożenia „Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw” do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania na paliwo stałe.


Przyznanie świadczenia w formie dodatku osłonowego uzależnione jest od dochodów rodziny podlegających i niepodlegających opodatkowaniu.

Do dochodu nie są wliczane w szczególności:

 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy),

 • świadczenie wychowawcze (500+),

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 • świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

 • dodatek mieszkaniowy,

 • dodatek energetyczny,

 • dodatek dla sieroty zupełnej,

 • dodatek pielęgnacyjny,

 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastka,

 • nieopodatkowana pomoc rodziny i tzw. prace dorywcze.

Od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób (spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy)

Aktem wykonawczym do ustawy jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Autor: 
Monika Makowska