Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

23/09/2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr: XXXII/428/17, XXXII/429/17, XXXII/430/17,  XXXII/431/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka,

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej,

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej,

 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej,

  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 1 do 22 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godz. 7:30 – 14:00.

  Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 18 października 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie:

 1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka – godz. 1200,

 2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej – o godz. 1245,

 3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej – godz. 1330,

 4. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej – o godz. 1430.

  Proces wyłożenia projektów ww planów miejscowych będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

  Projekty ww planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione w terminie wyłożenia na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz https://bip.katywroclawskie.pl/ .

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

  Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r.

                                                                                               

  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych (RODO)".

Autor: 
Sławomir Palichleb