Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), oraz uchwał: Nr XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/508/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXIX/511/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XXXVIII/494/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 stycznia 2018 r. i Nr XXXIX/509/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej,

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki,

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kilianów-Szymanów,

 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej,

 5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej,

  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 stycznia do 12 lutego 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godzinach pracy urzędu.

  Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godzinach:

 1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej - godz. 1200,

 2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki - – godz. 1230,

 3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kilianów-Szymanów – o godz. 1300,

 4. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej – o godz. 1330,

 5. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej – o godz. 1400,

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w tym zgodnie z art. 18 ust. 3 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@katywroclawskie.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2019 r.

Uwagi i wnioski powinny zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 
07/01/2019 - 13:21
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?