Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich Nr XL/521/18 z dnia 27 marca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 września 2018r. do 11 października 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się w dniu 28 września 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 25 października 2018 r.

  1. Na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

  2. Drogą elektroniczną na adres: urzad@katywroclawskie.pl opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp Stoszyce III”,

  3. Osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 14 w godzinach otwarcia Urzędu.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 
10/09/2018 - 14:19
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?