Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 910 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest:

1) (art. 32 ust. 6) - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2) (art. 39 ust. 4)

a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

b) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem,  a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy) - Usługa świadczona jest przez dwa samochody osobowe ZOJO przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (winda) lub przewoźnika w ramach komunikacji gminnej szkolnej.

Zasady dotyczące transportu zbiorowego:

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

- Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

- W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie na piśmie Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4 lub za pośrednictwem ePUAP Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

- wniosek o dowóz dziecka

- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2020 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie będą rozpatrywane po dniu 1 września 2020 r.

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) - Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dowozu (zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 910 z późniejszymi zmianami  oraz Uchwałą Nr XXI/307/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.06.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąty Wrocławskie na rok szkolny 2020/2021).

art 39a.  [Sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych]  

1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

3.  Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem, a rodzicami.

5.  Burmistrz zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

 

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4 lub za pośrednictwem ePUAP Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

- wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka

- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 lipca 2020 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Wnioski dostępne są pod adresem: http://bip.zojo.katywroclawskie.pl/dokumenty/menu/56