Materiały informacyjne

2017.12.01

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z bezpłatnych porad doradców technicznych. Oprócz dyżurów w punktach konsultacyjnych został uruchomiony e-mail jako zdalny dostępu do doradcy technicznego.

adresy do doradców technicznych:

doradca1-katywroclawskie@fea.pl
doradca2-katywroclawskie@fea.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.11.09

Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, schemat 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

 

Liderem projektu jest OTS Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami jest 14 gmin Dolnego Śląska: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Katy Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród oraz Gmina Żórawina.  

 

Maksymalny poziom dofinansowania grantów przyznawanych Grantobiorcom przez Grantodawcę wynosi do 85% z uwzględnieniem limitów pomocy dot. projektów objętych pomocą de minimis pomoc określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

 

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WD określają przepisy unijne i krajowe, a w szczególności:

1)      rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.);

2)      rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);

3)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488);

4)      ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2017) wraz z aktami wykonawczymi;

5)      Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.

6)      zaakceptowany 16-09-2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

7)      wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

8)      Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

9)      załącznik nr 6 do SZOOP określający zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD;

10)  zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji projektu grantowego - „Wytyczne dotyczące wyboru wykonawcy”;

11)  podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stronie internetowej DIP);

12)  wytyczne grantowe do działania 3.1;

13)  umowa o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana pomiędzy OTS oraz DIP;

14)  Umowa o powierzenie Grantu.

 

 

Ogłoszenie konkursu poprzedza etap przygotowawczy:

Krok 1.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Znajdziesz je na stronie internetowej pv-projekt.pl lub stronie internetowej danej gminy.

 

Krok 2.

WSTĘPNA OCENA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PROJEKTU

Dokonasz jej w oparciu o listę podstawowych zagadnień oraz przy wsparciu pracownika Gminy w Punkcie Informacyjnym.

 

Krok 3.

WSTĘPNA OCENA TECHNICZNA

Pracownik Gminy pobierze informacje  w celu umówienia eksperta ds. fotowoltaiki; wizyta dotyczy wstępnej oceny technicznej.

 

Krok 4.

Czekaj na kontakt (max. 3 dni)  od eksperta ds. fotowoltaiki, który przeprowadzi wstępna wizję lokalną i ocenę uwarunkowań technicznych Twojego budynku jednorodzinnego.

 

Krok 5.

KONCEPCJA TECHNICZNA 

Jeśli podstawowe warunki techniczne będą spełnione, zamów wykonanie Koncepcji Technicznej Twojego systemu PV.

 

 

Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być na spotkaniu informacyjnym,  do pobrania ankiety w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub ze strony pv-projekt.pl, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie albo w Punkcie Informacyjnym w gminie, albo zeskanowanie (ew. zrobienie zdjęcia) i przesłanie na adres projektu: pv-projekt@fea.pl

 

Jeśli nie wypełniłeś ankiety, a chciałbyś umówić wizytę eksperta ds. fotowoltaiki:

  1. wejdź na stronę gminy,
  2. wybierz eksperta:

 

  1. wyślij na jeden z wyżej podany adres maila o standardowej treści:

 

Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia ze strony eksperta PV w zakresie ustalenia czy mój budynek jednorodzinny zapewnia wyjściowe warunki dla zastosowania technologii fotowoltaicznej. Proszę o kontakt w tej sprawie.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę, na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z dnia 13 czerwca 2016 r.), na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalenia możliwości racjonalnego zastosowania technologii fotowoltaicznej w moim domostwie oraz procesu realizacji projektu: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

 

  1. Po przesłaniu wiadomości, ekspert powinien odezwać się do Pana/Pani w terminie nie dłuższym niż 3 dni w celu ustalenia terminu wizyty.

Ankieta Dostepna jet równierz dostepna w załaczniku niniejszej wiadomości:

2017.10.27

Prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Stowarzyszenia na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji Fotowoltaicznych oraz Tauron Dystrybucja S.A. poprowadzili konferencję "Fotowoltaika - proces inwestycyjny krok po kroku", która odbyła się w dniu 11.10.2017r. we Wrocławiu.

Materiały z konferencji:

1. Wymagania.

2. Proces inwestycyjny krok po kroku.

3. Ochrona instalacji fotowoltaicznej.

4. Najczęściej popełniane błędy.