Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

23/09/2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich: nr XXXIV/448/17 z dnia 28 września 2017 r., nr XXXIX/509/18 z dnia 22 lutego 2018 r., nr XII/179/19 z dnia 26 września 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej,
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej,
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 do 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godz. 7:30 – 14:00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej – o godzinie 11:00
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej – o godz. 12:00,
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej – o godz. 13:00.

Proces wyłożenia projektów ww planów miejscowych będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Projekty ww planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w terminie wyłożenia na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz https://bip.katywroclawskie.pl/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu ww planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

 

                                                                                                                     

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych (RODO)".

Autor: 
Sławomir Palichleb