OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

05/08/2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr: XXVII/359/17 z dnia 26.01.2017r., XXX/402/2017 z dnia 27.03.2017 r., XXX/401/17 z dnia 27.04.2017 r., XVI/209/16 z dnia 25.02.2016r., XXXII/429/17 z dnia 29.06.2017r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice,

2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów,

3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej,

4)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice,

5)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 12 sierpnia 2022 r. do 5 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godz. 7:30 – 14:00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu    5 września 2022 r. w Sali Obrad w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - godz. 1030,

2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów - godz. 1130,

3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej - godz. 1230,

4)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice - godz. 1330,

5)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej - godz. 1430.

Projekty ww planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione w terminie wyłożenia na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz https://bip.katywroclawskie.pl/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@katywroclawskie.pl.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022 r.

                           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych (RODO)".

Autor: 
Ziemowit Folcik