OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

24/11/2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. 977), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz uchwał  Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich: Nr XXXI/413/17 z dnia 25 maja 2017 r., nr LVI/720/22 z dnia 29 września 2022 r., nr LVI/721/22 z dnia 29 września 2022 r., nr LVI/722/22 z dnia 29 września 2022 r., nr LVII/740/22 z dnia 27 października 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1)       projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Cesarzowice,

2)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w południowej części obrębu Gniechowice,

3)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulic 1 Maja i Spółdzielczej,

4)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy 1 Maja,

5)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 1.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godz. 7.30-14.00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędą się w dniach 20.12.2023 r. w Sali Obrad UMiG, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie:

1)       mpzp północno-zachodniej części wsi Cesarzowice – godz. 11:00,

2)       mpzp dla terenów w południowej części obrębu Gniechowice – godz. 12:00,

3)       mpzp miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulic 1 Maja i Spółdzielczej – godz. 12:30,

4)       mpzp miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy 1 Maja – godz. 12:30,

5)       mpzp miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki – godz. 12:30,

Projekty ww planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione w terminie wyłożenia na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz https://bip.katywroclawskie.pl/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@katywroclawskie.pl.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.01.2024 r.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych (RODO)".

Autor: 
Ziemowit Folcik