Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznychŚrodki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Kąty Wrocławskie 

 Remont  drogi gminnej w Zachowicach ul. Piwna. 

Tytuł projektuRemont  drogi gminnej w Zachowicach ul. Piwna

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 432.161,50 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 883.095,82 złSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9A w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Tytuł projektuRozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9A w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.12.04.00-IZ.00-02-447/22

Całkowita wartość projektu: 2.900.000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 2.415.700,00 zł

Cel Projektu

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest długoterminowa integracja ze społeczeństwem Dolnego Śląska osób przybyłych w wyniku wojny w Ukrainie. Tak sformułowany cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej 12 REACT EU/(EFRR), a także celem działania 12.4. „Inwestycje społeczne - długoterminowa integracja”. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie rozbudowy budynku przedszkola w Smolcu o dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Dzięki stworzeniu dodatkowych miejsc możliwe będzie przyjęcie do przedszkola również dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny w Ukrainie.


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice.

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowości Cesarzowice w gminie Kąty Wrocławskie.

Zaplanowano budowę ok 3,5 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownie ścieków. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb.

Wysokość dofinansowania 9 975 000,00 zł.


Zadanie pn. Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii w ramach zadania: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu dotowane jest na podstawie umowy nr 0780/D/OA/WR/2022 z dnia 5 września 2022r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nazwa zadania: Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii w ramach zadania: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 849.930,00 PLN

Wysokość dotacji ze środków WFOŚIGW we Wrocławiu: 24.000,77 PLN

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl


 


Tytuł projektu:  Przyjazna szkoła

Beneficjent:  Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0150/21

Całkowita wartość projektu: 315 381,25 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 267 866,25 zł


Tytuł projektu:  

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Beneficjent:  Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 195 840,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 195 840,00 zł


Tytuł projektu:  

Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej - edycja 2022

Beneficjent:  Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 195 840,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 195 840,00 zł


Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Cyfrowa Gmina

Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich

Laboratoria przyszłości

  

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Katach Wrocławskich przy ul. 1 Maja, obejmujący budowę bieżni służacej rekreacji

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.

Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich 

Budowa przedszkola publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich.

Fundusz Dróg Samorządowych -Remont drogi nr. 107212D Gniechowice - Górzyce.

Fundusz Dróg Samorządowych - Remont drogi nr. 107717D Romnów - Małkowice.

Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,  Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice.

Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie.

Projekt szkoleniowy E-AKTYWNI.

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I.

Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu".

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w gminnym żłobku "SKRZAT" w Kątach Wrocławskich.

ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA +

Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 Siechnice)

Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Wysoka, Pustków Ż, Sadków, Malkowice, SP1 Siechnice, Radwanice, Św Katarzyna, Caritas)

Nowa szkoła - nowe możliwości.

Budowa terenu rekreacyjnego w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w  miejscowości Strzeganowice.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie.